Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

Privacy Verklaring Persoonsgegevens

De stichting Indisch Herinneringscentrum (IHC) legt de volgende gegevens van personen vast die noodzakelijk zijn:

  • Voor de toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen: naam, emailadres en postadres.
  • Voor administratie van Vrienden: naam, adres, emailadres, IBAN-nummer en toegezegde bedragen.
  • Voor bestuursleden, adviseurs en teamleden: naam, adres, emailadres, telefoonnummer(s) en IBAN-nummer.

Het IHC gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Deze worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Bij iedere nieuwsbrief of uitnodiging is de mogelijkheid aanwezig om zich uit te schrijven (‘unsubscribe’). Men kan zich te allen tijde afmelden voor de berichten en uitnodigingen van het IHC via info@indischherinneringscentrum.nl.

Voor een verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u een email sturen naar info@indischherinneringscentrum.nl.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n).
Wij bewaren gegevens zolang deze nodig zijn voor onze doelstellingen.
Wij zorgen voor een goede en adequate beveiliging van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Op onze website staan foto’s. Mocht u om privacy-redenen bezwaar hebben tegen publicatie dan kunt u een email sturen naar  info@indischherinneringscentrum.nl. Wij zullen deze foto(s) vervolgens onmiddellijk verwijderen.